Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Aktuality 2019

Vďaka Vašim dvom percentám sme získali 448.98 Eur

Podľa zákona o daniach z príjmov získalo OZ Fauna Carpatica v roku 2019 čiastku 448.98 Eur ako podiel z vašej už zaplatenej dane za rok 2018. Čiastka bude použitá na výskum a ochranu korytnačky močiarnej. Všetkým prispievateľom ďakujeme.

Pridané: 31.12.2019

Autor: Stanislav Danko

Na Tajbe stále nie je dostatok vody

Šípka ukazuje miesto, kde je zahrabaná korytnačka močiarna - voda k nej stále nedosahuje

Ani pomerne bohaté zrážky v podobe dažďa a snehu z prvej polovice decembra, a ani snaha o jej umelé zavodnenie (pozri príspevok z 30.11.2019), nepriniesli Tajbe dostatok vody. Aj korytnačkám močiarnym tak môže nadchádzajúca zima a chladné počasie spôsobiť veľké problémy.

Pridané: 20.12.2019

Autor: Peter Havaš

Obrovské kvantá biomasy zazemňujú Tajbu

Uprostred západnej časti Tajby - porasty vlhkomilného rastlinstva zaplavili takmer jej celú plochu

Obrovské množstvá vlhkomilného rastlinstva, ktoré postupne zarástlo Tajbu počas jej vysychania a po jej úplnom vyschnutí (pozri príspevok z 21.9.2019), v dôsledku jarného zaplavenia alebo prípadného umelého zavodnenia odumrie, a následne vytvorí novú vrstvu sedimentov, ktoré postupne dvíhajú dno Tajby. Tajba sa tak stále viac a viac zazemňuje a pozvoľne jej hrozí úplný zánik.

Pridané: 3.12.2019

Autor: Peter Havaš

Eufória trvala tri dni!

Vypnuté čerpadlá a odpojená sústava hadíc - koniec zavodňovania Tajby

Presne TRI dni trvalo nadšenie z toho, že sa začalo zavodňovanie Tajby (pozri príspevok z 30.11.2019). Po necelých troch dňoch sa však práce ukončili a napúšťanie Tajby vodou sa zastavilo. Žiaľ, nato, aby sa Tajbe a jej obyvateľom pomohlo aspoň čiastočne, konkrétna použitá sústava čerpadiel a hadíc s daným výkonom by (ak neberieme do úvahy výpar a vsakovanie) musela pracovať nepretržite 24 hodín denne po dobu aspoň 30 dní!

Pridané: 2.12.2019

Autor: Peter Havaš

Začalo sa so zavodňovaním Tajby!

Sústava hadíc privádzajúca vodu do Tajby

Zrejme jeden jediný billboard (pozri príspevok z 18.11.2019) stačil na to, aby sa kompetentným podarilo to, čo nebolo možné (alebo mysliteľné?) niekoľko rokov. Doslova za niekoľko dní sa vyriešilo množstvo legislatívnych, vlastníckych, technických, finančných a iných záležitostí, a dobrá vec sa podarila - začalo sa s umelým zavodňovaním Tajby!

Pridané: 30.11.2019

Autor: Peter Havaš

Novembrové dažde trošku pomohli Tajbe

Prostredná časť Tajby, kde je po novembrových dažďoch asi 10 cm vody

Zrážky, ktoré sa vyskytli na juhovýchodnom Slovensku v novembri tohto roku, trošku naplnili vodou aj prostrednú časť vyschnutej Tajby (pozri príspevok z 21.9.2019). Stále je to však veľmi málo, deficit vody na Tajbe dnes (jeseň 2019) predstavuje viac ako dva a pol metra!

Pridané: 29.11.2019

Autor: Peter Havaš

Emotívny billboard v Kráľovskom Chlmci

Billboard s emotívnym textom (© Ladislav Bodnár)

Ako vyjadrenie pocitu bezmocnosti a bezradnosti z nemožnosti niečo dosiahnúť, presadiť alebo zmeniť, možno chápať emotívny text billboardu, ktorý sa objavil v Kráľovskom Chlmci. Zadávateľom billboardu, tohto prejavu občianskej angažovanosti, je Zoltán Mento, obyvateľ obce Streda nad Bodrogom, ktorý chce takýmto spôsobom poukázať na súčasnú kritickú situáciu s korytnačkou močiarnou v NPR Tajba, ako aj s Tajbou samotnou.

Pridané: 18.11.2019

Autor: Peter Havaš

Tajba - koniec jednej legendy?

Stano Danko pri prednáške

Takýto názov mala prednáška, ktorú pri príležitosti 30. výročia založenia Klubu chovatelů želv v pražskej ZOO prezentovali členovia OZ Fauna Carpatica Stanislav Danko a Peter Havaš. Okrem pohľadu do minulosti Tajby bol v prednáške predstavený aj jej súčasný stav, popísané vážne problémy, ktorým momentálne čelí, načrtnuté možné scenáre ďalšieho vývoja, ako aj navrhnuté možné opatrenia, ktoré by pomohli zabrániť jej zániku.

Pridané: 14.11.2019

Autor: Peter Havaš

Bizarné spolužitie korytnačky močiarnej a diviaka lesného

Bahnísko a stopy diviaka lesného v tesnej blízkosti jednej z estivujúcich korytnačiek močiarnych

Vysychanie a napokon úplné vyschnutie Tajby (pozri príspevok z 21.9.2019) spôsobilo, že rovnaké stanovišťa dnes obývajú zvieratá s tak odlišnými ekologickými nárokmi, ako je korytnačka močiarna a diviak lesný. Zatiaľ čo zmena v charaktere Tajby diviakom evidentne vyhovuje a stopy po ich masívnej prítomnosti je možné vidieť doslova všade, korytnačky močiarne túto, pre ne nepriaznivú situáciu, prežívajú v stave estivácie. Sú zahrabané v pôde bývalého dna Tajby a len pasívne čakajú na zmenu podmienok, presnejšie povedané, čakajú na vodu! Zúfalú situáciu korytnačiek tak okrem prichádzajúcej zimy ešte komplikuje i ich možná predácia práve diviakmi, hoci táto na Tajbe zatiaľ zaznamenaná nebola.

Pridané: 17.10.2019

Autor: Peter Havaš

Pred 25 rokmi vyschla Tajba - ikonická lokalita korytnačky močiarnej

Nie rok 1994, ani prelom 40./50.-tych rokov 20. storočia, ale súčasnosť! Celá Tajba opäť úplne vyschnutá!

V roku 1994, teda presne pred 25 rokmi vyschla Tajba, na Slovensku najvýznamnejšia lokalita s výskytom korytnačky močiarnej. No a túto, pre obyvateľov Tajby skazonosnú udalosť, sme si v týchto dňoch pripomenuli tým "najpríhodnejším" spôsobom - Tajba vyschla opäť! V modernej histórii sa tak stalo trikrát - na prelome 40/50-tych rokov 20. storočia, v roku 1994 a teraz, vždy po dlhotrvajúcich suchách. Dvakrát sa z toho síce Tajba (korytnačka, rezavka, leknica...) po nasledujúcich, na zrážky bohatých rokoch, spamätala, ale nepochybne s istými stratami. Čo však, ak najbližšie roky na zrážky bohaté nebudú?!?!?!

Pridané: 21.9.2019

Autor: Peter Havaš + Stanislav Danko

Estivácia potvrdená aj u našej korytnačky močiarnej!

Miesto estivácie jednej z korytnačiek močiarnych; za ním je vidno vyschnuté dno Tajby

Estivácia (alebo tzv. letný spánok) označuje stav strnulosti, ktorý praktizujú niektoré živočíchy ako reakciu na životné podmienky spôsobené vysokými teplotami a/alebo suchom. Napríklad sladkovodné korytnačky takto riešia nedostatok, alebo úplnú absenciu vody na lokalite. Tento jav bol popísaný aj u korytnačky močiarnej, avšak len z južných častí areálu jej rozšírenia. Pomocou telemetrie sme zistili, že aj v našich klimatických podmienkach môže korytnačka močiarna používať túto stratégiu ako spôsob prežitia počas vyschnutia lokality. Prvykrát sme toto správanie pozorovali už v roku 2009 u korytnačky, ktorá obývala odvodňovací kanál. Neskôr, v roku 2015, boli vo vysychajúcich častiach Tajby pozorované skupiny korytnačiek sústredené v riedkom bahne, bez snahy o presun na vhodnejšie miesta (pozri príspevok z 15.9.2015). Aj v tomto roku, po úplnom vyschnutí Tajby, aspoň niektoré korytnačky močiarne uprednostnili stratégiu estivácie pred migráciou, tzn. pred opustením lokality a aktívnym hľadaním inej, s dostatkom vody.

Pridané: 20.9.2019

Autor: Peter Havaš + Stanislav Danko

Vyšla Herpetologická bibliografia Slovenska

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vydala unikátnu publikáciu zaoberajúcu sa herpetologickou bibliografiou Slovenska [PDF]. Spoluautorom publikácie je i Stanislav Danko, člen OZ Fauna Carpatica. Celému autorskému kolektívu blahoželáme!

Pridané: 31.7.2019

Autor: Peter Havaš

Je za vykradnutou znáškou korytnačky močiarnej skutočne predátor?

Neobvyklým spôsobom vykradnutá znáška korytnačky močiarnej - žiadne zvyšky vajec

Veľmi zvláštnym spôsobom bola začiatkom júla zničená jedna z piatich, pracovníkmi PF UPJŠ v Košiciach v tomto roku ochránených znášok korytnačky močiarnej. Predátor sa k vajciam dostal popod pletivo, ktoré znášku malo chrániť. Čo je zvláštne, v hniezdnej jamke ani v jej okolí sa nenašli žiadne stopy po zničených vajciach. Za 20 rokov praktickej ochrany, počas ktorých bolo na Tajbe pletivom ochránených približne 120 znášok korytnačky močiarnej, je to prvý takýto prípad. Až sa natíska otázka, či za vykradnutou znáškou je skutočne jeden z obvyklých predátorov.

Pridané: 12.7.2019

Autor: Peter Havaš

Vysychanie Tajby ohrozuje nielen jej obyvateľov, ale aj Tajbu samotnú

Uprostred východnej časti Tajby - po vode ani stopa

Za posledných niekoľko rokov je vyschnutie východnej časti Tajby témer každoročne sa opakujúci jav. Vysychanie Tajby má za následok nástup vlhkomilného rastlinstva, ktoré po jej opätovnom jarnom zavodnení odumiera, jeho zvyšky sa usadzujú a zväčšujú objem sedimentov na dne močiara. Časté zmeny stavu výšky vodnej hladiny, teda opakujúci sa cyklus vysychanie - zavodnenie, tak podstatne prispievajú k tomu, že Tajba sa zazemňuje, stáva sa čoraz plytšou, a ak sa nepríjmu príslušné opatrenia, je len otázkou času, kedy dno Tajby splynie s okolím a Tajba zanikne.

Pridané: 11.7.2019

Autor: Peter Havaš

Ďalší pokles počtu znášok korytnačiek močiarnych na Tajbe

Znáška s poradovým číslom 14 obsahovala 23 vajec!

O päť menej ako v minulom roku - teda 14 - bol zatiaľ zaznamenaný počet znášok korytnačiek močiarnych na kladiskách v blízkosti NPR Tajba. Pokračuje tak nepriaznivý zostupný trend z posledných štyroch rokov: 59 - 27 - 25 - 19! Čakáme na počet NULA?

Pridané: 2.7.2019

Autor: Peter Havaš

Grécko 2019

Grécko - Meteora

Začiatkom júna uskutočnilo OZ Fauna Carpatica v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach expedíciu do severného Grécka. Jej cieľom bolo poznávanie miestnej herpetofauny.

Pridané: 18.6.2019

Autor: Stanislav Danko

Aj tohto roku sa kladenie vajec korytnačky močiarnej posunulo

Samica korytnačky močiarnej pozorovaná na kladisku 28. mája

Tak, ako tomu bolo aj minulý rok, zrejme kôli nepriaznivému počasiu sa obdobie kladenia vajec korytnačky močiarnej posunulo o niekoľko dní. Prvá korytnačka na kladisku bola pozorovaná 27. mája, prvá zničená znáška bola nájdená hneď nasledujúci deň.

Pridané: 29.5.2019

Autor: Peter Havaš

Kladisko korytnačky močiarnej sa začína spamätávať

Obnovujúce sa kladisko korytnačky močiarnej

Časť plôch v blízkosti NPR Tajba, ktoré samice korytnačky močiarnej využívajú na kladenie vajec, sa po nepremyslených zásahoch uskutočnených v minulom roku (pozri príspevok z 19.7.2018) začína spamätávať. Kladisko začína zarastať suchomilnou vegetáciou, jeho obnova do pôvodného stavu však ešte nejakú dobu potrvá.

Pridané: 26.5.2019

Autor: Peter Havaš

Obhájená diplomová práca o korytnačke močiarnej

20. mája 2019 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach obhájila Martina Martvoňová svoju diplomovú prácu s názvom Kritická evaluácia areálu a životaschopnosť populácie korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) na Slovensku. Terénnymi konzultantmi práce boli Peter Havaš a Stanislav Danko - členovia OZ Fauna Carpatica.

Pridané: 24.5.2019

Autor: Peter Havaš

Bulharsko 2019

Rezovo - na hranici s Tureckom

V polovici mája uskutočnilo OZ Fauna Carpatica expedíciu do Bulharska. Jej cieľom bolo poznávanie biológie dvoch druhov sladkovodných korytnačiek, vyskytujúcich sa v jeho juhovýchodnej časti.

Pridané: 22.5.2019

Autor: Peter Havaš

V Strede nad Bodrogom sa rokovalo o manažmente lokality korytnačky močiarnej

Časť účastníkov stretnutia počas terénnej exkurzie na kladisko korytnačky močiarnej

3. apríla sa v Strede nad Bodrogom uskutočnilo pracovné stretnutie, ktorého účelom bolo hlavne posúdenie dopadov minuloročných aktivít na kladisku korytnačky močiarnej pri NPR Tajba a stanovenie ďalšieho postupu. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Správy CHKO Latorica, Obecného úradu Streda nad Bodrogom, PF UPJŠ v Košiciach a OZ Fauna Carpatica. Zástupcovia spoločnosti Fleiredelie s.r.o., ktorá na základe dohody so Štátnou ochranou prírody tieto aktivity realizovala, sa na stretnutie nedostavili. Na základe prijatých záverov bolo pre ŠOP zástupcami PF UPJŠ v Košiciach a OZ Fauna Carpatica vypracované odborné stanovisko [PDF].

Pridané: 27.4.2019

Autor: Peter Havaš

Mravec lúčny - predátor mláďat korytnačky močiarnej

Múmia mláďaťa korytnačky močiarnej nájdená v blízkosti mraveniska mravca lúčneho

Pri kontrole kladiska korytnačky močiarnej pri NPR Tajba boli v blízkosti mraveniska mravca lúčneho (Formica pratensis) nájdené zbytky mláďaťa korytnačky močiarnej zbavené všetkých mäkkých častí. Pár metrov odtiaľ bolo pozorované ešte jedno, tentoraz živé mláďa korytnačky doslova obsypané mravcami, ktoré sa ju evidentne pokúšali zdolať. (Za pomoc pri určení druhu mravca ďakujem Ing. Martinovi Suvákovi z Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach).

Pridané: 5.4.2019

Autor: Peter Havaš

Nezvyčajne skoré vyliezanie mláďat korytnačky močiarnej

Putujúce mláďa korytnačky močiarnej pozorované už 3. apríla

Nezvyčajne skoro bolo tohto roku na kladisku pri NPR Tajba možné pozorovať putujúce mláďatá korytnačky močiarnej. Mláďatá korytnačiek opúšťajú hniezdnu jamku v závislosti od klimatických podmienok koncom apríla až začiatkom mája - teraz to však bolo témer o mesiac skôr.

Pridané: 4.4.2019

Autor: Peter Havaš

Diviaky sa usadili už aj v západnej časti Tajby

Jedno z bahnísk diviaka lesného na brehu západnej časti Tajby

Ustupujúca voda na Tajbe (pozri predchádzajúci príspevok), zanechávajúca bahnité podložie, vytvára ideálne podmienky pre obsadenie týchto miest čriedami diviaka lesného. Ich novo lokalizované ležoviská a bahniská v západnej časti Tajby sa nachádzajú v blízkosti miest, ktoré korytnačky močiarne využívajú na zimovanie. Diviak lesný je pritom známym predátorom korytnačiek močiarnych.

Pridané: 14.3.2019

Autor: Peter Havaš

Hladina Tajby ustúpila o sedem metrov!

Ešte minulý rok voľná hladina, dnes hustý porast pálky širokolistej

O sedem metrov ustúpila hladina Tajby v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka (pozri príspevok z 25.3.2018 - na fotografii je to isté miesto vzadu s tým istým batohom). Neustále sa tak zmenšuje životný priestor ohrozenej korytnačky močiarnej.

Pridané: 13.3.2019

Autor: Peter Havaš

Telemetria pomáha poznávať život korytnačky močiarnej

Stano pri lokalizácii zimujúcich korytnačiek močiarnych vybavených vysielačom

Temér 20 rokov trvajúce pozorovania korytnačiek močiarnych pomocou telemetrie pomohli a stále pomáhajú odhaliť aspekty z jej skrytého a tajomného života. Tento rok sa nám napríklad podarilo zistiť, že počas niekoľkých rokov korytnačky na zimovanie často využívajú tie isté miesta, alebo miesta vzdialené od seba len niekoľko metrov.

Pridané: 5.2.2019

Autor: Peter Havaš

Život korytnačky močiarnej zaujal aj poslucháčov v Ústave na výkon trestu odňatia slobody

Ria pri prednáške o živote s korytnačkou močiarnou

Na základe pozvania pedagóga pre KOČ a vzdelávanie oddelenia výkonu trestu ÚVTOS Košice-Šaca členovia OZ Fauna Carpatica (Adriana Burešová a Peter Havaš) uskutočnili prednášku Môj život s korytnačkou močiarnou. Že korytnačka močiarna, jej zaujímavý svet, poznávanie a ochrana zaujali aj toto neobvyklé publikum, svedčí aj príspevok uverejnený na webových stránkach a v internom časopise Ústavu.

Pridané: 29.1.2019

Autor: Peter Havaš


Nasleduje výber obdobia aktualít alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky