Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Aktuality 2015

Vďaka Vašim dvom percentám sme získali 350.69 Eur

Podľa zákona o daniach z príjmov získalo OZ Fauna Carpatica v roku 2015 čiastku 350.69 Eur ako podiel z vašej už zaplatenej dane za rok 2014. Čiastka bude použitá na výskum a ochranu korytnačky močiarnej. Všetkým prispievateľom ďakujeme.

Pridané: 31.12.2015

Autor: Stanislav Danko

Vyšiel článok o rozšírení korytnačky močiarnej na západnom Slovensku

V časopise "Herpetology Notes" vyšiel článok o historickom a súčasnom rozšírení korytnačky močiarnej na západnom Slovensku [PDF]. Článok tiež referuje o objavení novej, rozmnožujúcej sa populácii korytnačky močiarnej pri obci Marcelová. Spoluautorom článku je Peter Havaš, člen OZ Fauna Carpatica.

Pridané: 22.12.2015

Autor: Peter Havaš

Kde sú desiatky korytnačiek a tisíce žiab z vyschnutej Tajby?

Smutný pohľad z prostriedku západnej časti Tajby - suché a rozpukané dno, vyschnutá rezavka a čerstvý, zelený koberec nepôvodných rastlín

Aký dopad bude mať vyschnutie Tajby na rastliny a živočíchy, pre ktoré bola domovom, je momentálne veľmi ťažko predpovedať. Korytnačky močiarne boli naposledy pozorované 21. septembra 2015 - tri !!! jedince v riedkom bahne v centrálnej časti Tajby. Kde sú však ostatné, "zodpovedné" za rekordný počet 59 znášok, ktoré boli nakladené v máji a júni?! Zarážajúci a znepokujúci je tiež nízky počet žiab - pri hodinovej "prechádzke" po suchom dne Tajby bolo 30. septembra 2015 pozorovaných celkovo 6 (slovom šesť !!!) jedincov zo skupiny zelených skokanov! A tiež po jednom !!! exemplári užovky obojkovej a užovky podplamatej...

Pridané: 14.10.2015

Autor: Peter Havaš

Vyschla Tajba - jedinečná močiarna lokalita!

Obrázok ilustrujúci vyschnutie Tajby (hore je snímka z 12.3.2014, kedy už bol zaznamenaný pokles hladiny o 130 cm; dole snímka tej istej oblasti z 30.9.2015 - Tajba bez vody, zarastajúca nepôvodnými rastlinami)

Tajba - jedinečná močiarna lokalita nachádzajúca sa na východe Slovenska - vyschla! V dôsledku suchého a pomerne teplého počasia počas posledných štyroch rokov hladina Tajby klesla o 190 cm, a v súčasnosti je úplne bez vody! V roku 1966 bola Tajba vyhlásená za Štátnu prírodnú rezerváciu (od roku 1995 Národná prírodná rezervácia) s cieľom dlhodobej ochrany močiarnych spoločenstiev mŕtveho ramena a jeho pôvodného tvaru s náleziskom výskytu vzácnej korytnačky močiarnej a pôvodných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev. Tajba je tiež súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Latorica a o jej význame svedčí aj jej zaradenie medzi chránené územia európskeho významu.

Pridané: 1.10.2015

Autor: Peter Havaš

Prežijú korytnačky močiarne vyschnutie Tajby?

Uprostred východnej časti Tajby - ešte v júni 2015 miesto s najvyššou koncentráciou korytnačiek močiarnych je dnes vyschnuté, zarastené nemočiarnymi bylinami a rozryté čriedou diviaka lesného - jedného z predátorov korytnačky močiarnej!

Ak sa v najbližšom období Tajba nenaplní dostatočným množstvom vody, pokiaľ ide o prežitie tunajšej populácie korytnačky močiarnej, najpravdepodobnejšie scenáre sú tri: 1) korytnačky začnú migrovať a rozptýlia sa do okolia, pričom budú ohrozované predátormi a činnosťou človeka (doprava, odchyt); 2) korytnačky zostanú zahrabané vo vysychajúcom dne Tajby, kde budú vyhľadávané a decimované predátormi; a 3) korytnačky zostanú zahrabané vo vyschnutom dne Tajby a v dôsledku silných mrazov počas zimy zamrznú. Žiaľ, žiaden scenár nevyzerá príliš optimisticky.

Pridané: 16.9.2015

Autor: Peter Havaš

Neľahký život korytnačiek močiarnych vo vysychajúcej Tajbe

Korytnačky močiarne sa len s námahou brodia v riedkom bahne a posledných zvyškoch vody

Nedostatok vody v NPR Tajba spôsobuje tunajšej populácii korytnačky močiarnej značné problémy. V riedkom bahne, bez voľného stĺpca vody, majú obmedzené možnosti termoregulácie, získania potravy a ochrany pred predátormi. Samotný pohyb v bahne je pre nich namáhavý a vyčerpávajúci, čo pred blížiacou sa zimou oslabuje ich šance na úspešné prezimovanie.

Pridané: 15.9.2015

Autor: Peter Havaš

Uskutočnilo sa sympózium o korytnačke močiarnej

Sympózium otvoril Uwe Fritz - popredný svetový herpetológ a expert na korytnačku močiarnu

V dňoch 19.–21. augusta 2015 sa v malebnom mestečku Kiten v Bulharsku uskutočnilo v poradí 5. medzinárodné sympózium o korytnačke močiarnej. Podujatie organizovala OZ Fauna Carpatica v spolupráci s Bulharskou akadémiou vied a Prírodopisným múzeom, Sofia.

Pridané: 30.8.2015

Autor: Peter Havaš

Rekordný počet znášok na Tajbe

Znáška č. 3 - jedna z minimálneho počtu 59, ktoré v tomto roku nákládli samice korytnačky močiarnej na lokalite Tajba

Korytnačky močiarne z Tajby nakládli tento rok rekordný počet znášok - do 20. júla ich bolo nájdených 59 (päťdesiatdeväť)! Na kladenie vajec tiež použili nové miesta a cesty, ktoré vznikli v minulom roku po ťažbe a zvážaní dreva na juhovýchodnom brehu Tajby.

Pridané: 21.7.2015

Autor: Peter Havaš

Zanikla populácia korytnačiek močiarnych v Poľanoch?

Vyschnutý a zarastený močiar v lokalite Poľany

Je možné, že v dôsledku posledných troch suchých rokov zanikla populácia korytnačky močiarnej na unikátnej lokalite v katastri obce Poľany. Lokalita bola známa len od roku 2011 a už minulý rok - po vyschnutí jedného z močiarov - bol zaznamenaný evidentný úbytok korytnačiek a ich znášok (kým v roku 2013 to bolo 23 znášok, v roku 2014 už len 8). V tomto, extrémne suchom roku vyschli ďalšie močiare, a na lokalite už neboli pozorované ani korytnačky ani žiadne znášky! Celá populácia korytnačiek sa buď presunula na lokality s vhodnejšími podmienkami (?), alebo zanikla následkom predácie a/alebo zamrznutia počas zimovania.

Pridané: 30.6.2015

Autor: Peter Havaš

Vyschne Tajba opäť?

Centrálna časť Tajby. Na obrázku je zreteľne vidno dno Tajby, zbytky vody a vysýchajúcu močiarnu rastlinu - rezavku aloovitú

Od januára 2011, kedy bol na Tajbe zaznamenaný najvyšší stav vody, jej hladina v dôsledku nedostatku atmosférických zrážok poklesla o 170 centimetrov! Východná a západná časť Tajby už vyschla úplne a zarastá nemočiarnymi spoločenstvami rastlín. V prípade, že sa Tajba v budúcnosti naplní vodou, tieto rastliny po odumretí spôsobia jej zanášanie a zazemňovanie.

Pridané: 19.6.2015

Autor: Peter Havaš

Úprava kladiska korytnačiek močiarnych pri NPR Tajba

Milan Novotný pri úprave kladiska korytnačky močiarnej pri NPR Tajba

Zarastanie kladiska vysokými bylinami, krovinami a drevinami spôsobuje, že samice korytnačiek močiarnych kladú vajcia ďaleko od vodnej plochy alebo do koľají poľných ciest. To má za následok zníženie úspešnosti ich reprodukcie. Členovia OZ Fauna Carpatica (Milan Novotný, Peter Havaš), s technickou podporou SOS / BirdLife Slovensko, pred začiatkom obdobia kladenia vajec upravili časť kladiska odstránením vysokých bylín a inváznych náletových krovín.

Pridané: 20.5.2015

Autor: Peter Havaš

Párenie korytnačiek močiarnych na Tajbe

Páriace sa korytnačky močiarne v NPR Tajba

Pozorovanie párenia korytnačiek močiarnych, alebo aktivít predchádzajúcich ich páreniu, nie je bežná záležitosť. Tento záber sa podarilo urobiť na Tajbe 13. mája 2015. Nebolo však možné zistiť, v akej fáze párenia sa korytnačky nachádzali.

Pridané: 15.5.2015

Autor: Peter Havaš

Vyšiel komentár k "časopisu" Australasian Journal of Herpetology

V časopise Bulletin of Zoological Nomenclature vyšiel komentár k prejednávanému prípadu o nomenklatorickej platnosti súkromne vydávaného "časopisu" Australasian Journal of Herpetology [PDF]. Jeho signatárom je i Peter Havaš, člen OZ Fauna Carpatica.

Pridané: 11.4.2015

Autor: Peter Havaš

Prvé sa prebudili korytnačky

Jedna z vyhrievajúcich sa korytnačiek močiarnych v NPR Tajba

Už 19. marca boli na Tajbe pozorované slniace sa korytnačky močiarne. Žaby, ani iní príslušníci našej herpetofauny ešte neboli aktívni.

Pridané: 20.3.2015

Autor: Peter Havaš

Prednáška o ochrane živočíchov

Milan Novotný pri prednáške

13. marca 2015 sa vo Výmenníku Wuppertálska v Košiciach uskutočnil prednáškový deň "Ochrana živočíchov pri zatepľovaní budov na Slovensku". Jednu z prednášok mal i člen OZ Fauna Carpatica Milan Novotný.

Pridané: 16.3.2015

Autor: Peter Havaš

Manažment kladiska korytnačky močiarnej

Časť kladiska korytnačky močiarnej (v strede), vyňatá z poľnohospodárskych aktivít

5. marca 2015 sa vo Viničkách uskutočnilo stretnutie zástupcov firmy Tokvin-Slovakia, s.r.o. (Mgr. Milan Behyňa) a OZ Fauna Carpatica (Milan Novotný, Peter Havaš). Na stretnutí bola dohodnutá spolupráca pri zachovaní a správe kladiska korytnačky močiarnej pri NPR Tajba.

Pridané: 6.3.2015

Autor: Peter Havaš

Revitalizácia kladiska korytnačky močiarnej

Plocha (bývalé kladisko korytnačky močiarnej, v súčasnosti využívaná na poľnohospodárske účely), ktorá bude predmetom revitalizácie

30. januára 2015 sa v Strede nad Bodrogom uskutočnilo stretnutie zástupcov firmy Agroreál, a.s. (Ing. Andrej Sokol), Slovenskej ornitologickej spoločnosti (Miroslav Demko) a OZ Fauna Carpatica (Peter Havaš, Milan Novotný). Na stretnutí bola dohodnutá spolupráca pri revitalizácii kladiska korytnačky močiarnej pri NPR Tajba.

Pridané: 31.1.2015

Autor: Peter Havaš

Začala sa príprava 5. medzinárodného sympózia o korytnačke močiarnej

V januári sa začala príprava 5. medzinárodného sympózia o korytnačke močiarnej, ktoré sa uskutoční 19.–21. augusta 2015 v Kitene (Bulharsko). OZ Fauna Carpatica je jeho spoluorganizátorom.

Pridané: 20.1.2015

Autor: Peter Havaš


Nasleduje výber obdobia aktualít alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky