Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Ochrana

Ciele ochrany

Naše prioritné aktivity sú zamerané na monitoring, zachovanie a obnovu pôvodných biotopov a sledovanie početnosti a správania populácií ohrozených druhov plazov a obojživelníkov

Čo sa týka priamej praktickej ochrany, snažíme sa robiť len také opatrenia, ktoré nenarušujú prirodzené správanie živočíchov a nezasahujú do ich biologického cyklu

Čo robíme

 • na ministerstvo životného prostredia SR bola podaná žiadosť o rozšírenie NPR Tajba o plochy, kde samice korytnačky močiarnej kladú vajcia
 • s majiteľmi a prenajímateľmi pozemkov v okolí NPR Tajba sa snažíme dohodnúť taký režim leso- a poľnohospodárskej činnosti, ktorý čo najmenej ohrozuje putujúce samice, vyliahnuté mláďata a znášky korytnačky močiarnej
 • upozorňujeme na aktivity a udalosti, ktoré poškodzujú a menia charakter biotopov
 • odbornými a populárno-náučnými prednáškami a propagačnými materiálmi sa snažíme o zvýšenie environmentálneho povedomia širokej verejnosti, podnikateľských subjektov, majiteľov pozemkov, neziskových organizácií a samosprávy
 • v priebehu rokov 2000–2010 bolo do Tajby vypustených viac ako 200 mláďat korytnačky močiarnej
 • v priebehu rokov 1999–2010 bolo pletivom ochránených viac ako 110 znášok korytnačky močiarnej

Partneri

Naše ochranárske aktivity realizujeme v spolupráci s nasledujúcimi organizáciami: ŠOP SR Banská Bystrica, občianske združenie Spoločnosť Leknice - Tavirózsák Streda nad Bodrogom, obec Streda nad Bodrogom, Lesy SR, OZ Sobrance,  š.p. Banská Bystrica, Agroreál, a.s. Streda nad Bodrogom, a Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

 • Logo Štátna ochrana prírody SR
 • Logo Streda nad Bodrogom
 • Logo Lesy SR, š.p.
 • Logo Agroreál, a.s.
 • Logo Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky