Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Rozšírenie NPR Tajba 2011–?

Ciele projektu

Cieľom projektu je rozšírenie územia NPR Tajba o plochy, kde korytnačka močiarna kladie vajcia a ktoré využíva na migráciu, spolu s komplexným riešením problematiky zachovania a obnovy pôvodného charakteru daného územia

Výsledky projektu

  • 4. mája 2011 sa na obecnom úrade v Strede nad Bodrogom uskutočnilo pracovné stretnutie s účasťou navrhovateľov, zástupcov štátnej správy, správy CHKO Latorica a vlastníkov a užívateľov pozemkov, na území ktorých sa nachádza reprodukčná plocha korytnačky močiarnej
  • výsledkom stretnutia bol návrh rozšírenia chráneného územia o pozemky, ktoré spĺňajú požiadavky na reprodukčné a migračné plochy
  • 29. júla 2011 bola na Ministerstvo životného prostredia poslaná Žiadosť o rozšírenie NPR Tajba [PDF]
  • vec bola spolu s podporným stanoviskom z Ministerstva životného prostredia postúpená na Krajský úrad životného prostredia Košice

Partneri

Projekt je realizovaný spolu s občianskym združením Spoločnosť Leknice - Tavirózsák Streda nad Bodrogom, obcou Streda nad Bodrogom, Ministerstvom životného prostredia SR a ŠOP SR Banská Bystrica

  • Logo Streda nad Bodrogom
  • Logo Ministerstvo životného prostredia SR
  • Logo Štátna ochrana prírody SR

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky