Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Postup krokov pre právnickú osobu

Právnická osoba môže poukázať 1% alebo 2% z dane. 2% však môže poukázať len v tom prípade, ak v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2021 darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel

Poukázanie 1% alebo 2% z dane je súčasťou Daňového priznania

Dôležité termíny

 • 31. marec 2021 - spravidla posledný termín na podanie Daňového priznania. Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, tak tento termín je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel

Postup krokov na poukázanie "2%" z dane

 1. v daňovom priznaní pre právnické osoby, v ktorom sú už uvedené kolónky na poukázanie podielu z dane (strana 12, VI. časť), uveďte všetky potrebné identifikačné údaje o nás:

  IČO: 35538911
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno alebo názov: Fauna Carpatica
  Ulica: Maďarská
  Súpisné/orientačné číslo: 5
  PSČ: 040 13
  Obec: Košice
 2. podľa pokynov uvedených v daňovom priznaní vyplňte kolónku 1
 3. vypočítajte maximálnu sumu pre poukázanie, ktorá činí 1% (alebo 2% v prípade darovania financií na verejnoprospešný účel - pozri hore) z vašej zaplatenej dane a je zaokrúhlená na eurocenty nadol
 4. Vami poukázanú sumu, ktorá musí byť minimálne 8 eur, a zároveň nesmie byť vyššia ako Vami vypočítaná maximálna suma pre poukázanie, uveďte do kolónky 4 (ak ste nedarovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel), alebo príslušné sumy uveďte do kolóniek 2 a 3 (ak ste darovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel)
 5. ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 1% alebo 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma; nie však poukázaná suma)
 6. riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote (spravidla do 31. marca 2021) na váš daňový úrad podľa miesta vášho bydliska

Tlačivá (zdroj: Finančná správa SR)

 • Daňové priznanie [PDF]

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2021 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky